Lakástámogatás

T E R V E Z E T

Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016.(……) önkormányzati rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről

Kiskassa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

I. fejezet

1. A rendelet célja

1.§ A rendelet célja Kiskassa község népességmegtartó erejének fokozása, a lakónépesség
számának növelése, a községben született, itt élők, vagy letelepedni szándékozó
személyek és családok kiskassai lakáshoz és lakóhelyhez jutásának elősegítése az
önkormányzat támogatásával.

2. A rendelet hatálya

2.§ (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan nagykorú magyar
állampolgárra,
a) aki Kiskassa község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik, vagy
b) akinek lakóhelye nem Kiskassa község közigazgatási területén van, de Kiskassán kíván letelepedni és lakóhelyet létesíteni.

(2) A támogatásban részesíthetők köre:
30 év alatti
a) házasok,
b) élettársi kapcsolatban együtt élők,
amennyiben vállalják, hogy 3 éven belül legalább egy gyermeket vállalnak.

Az a), b) pontban megnevezett pályázók csak együtt költözés esetén részesülhetnek támogatásban.

3. A támogatás forrása, formája, jogcíme és mértéke

3.§ (1) A támogatás forrása az önkormányzat éves költségvetésében e célra elkülönített
összeg.

(2) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás (a továbbiakban: támogatás).
A támogatás egy alkalommal vehető igénybe.

(3) Pénzbeli támogatás vehető igénybe Kiskassa község közigazgatási területén
a) új vagy használt ház vásárlására,
b) új lakóház építésére.

(4) A támogatás összege 500.000,-Ft. Támogatás kizárólag per-, igény- és tehermentes lakás
vásárlásához adható.
II. fejezet

4. A támogatás feltételei

4.§ Támogatásban részesülhet az a pályázó akinek családjában az egy főre jutó jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj minimum 250 %-át.

5.§ Nem adható támogatás azon pályázónak
a) ) akinek – és a vele együttköltöző családtagjai bármelyikének – Kiskassa község
közigazgatási területén egy adott lakóingatlan összesen 50 %-ot meghaladó arányban
van a tulajdonában a kérelem benyújtásának időpontjában,
b) aki résztulajdon megvásárlásához kéri a támogatást,
c) aki az építési hatóság szakvéleménye alapján műszakilag nem megfelelő vagy lakhatatlan házat vásárol,
d) aki a támogatásra irányuló kérelemben olyan valótlan tényt, körülményt, adatot közöl, amely számára jogosulatlan előnyt jelentene, valamint lényeges tény, adat vonatkozásában az önkormányzatot megtévesztette,
e) aki a Ptk-ban meghatározott közeli hozzátartozójától, továbbá az élettársától vagy élettársa közeli hozzátartozójától vásárolja a lakást.

5. Az eljárás megindítása, a pályázati kérelmek elbírálásának rendje

6.§ (1) A támogatásra irányuló kérelmeket évente egy alkalommal június 30-ig lehet
benyújtani Kiskassa Község Önkormányzatához az erre a célra rendszeresített űrlapon.

(2) A kérelemhez az alábbi mellékleteket kell csatolni:
– a pályázó által vásárolt házról készített előszerződést vagy a végleges adásvételi
szerződést,
– az élettársi jogviszonyban együttélés tényét igazoló közokiratot, vagy az élettársi vagyonjogi szerződést, (Az élettársi kapcsolat fennállását élettársi vagyonjogi szerződéssel, közjegyző által kiállított tanúsítvánnyal, vagy a közös önkormányzati hivatal által kiadott hatósági bizonyítvánnyal lehet igazolni.),
– építés esetén jogerős építési engedélyt, vagy annak hitelesített másolatát.
– jövedelemről szóló igazolásokat.

(3) A támogatásra irányuló kérelem benyújtásával egyidőben be kell mutatni:
– az igénylő(k) személyi vagy személyazonosító igazolványát,
– lakcímigazolványát,
– házassági anyakönyvi kivonatát,
– a gyermekek születési anyakönyvi kivonatát,
– a házasság felbontásáról és a vagyonközösség megszüntetéséről szóló jogerős
bírósági ítéletet,
– kiskassai ingatlan tulajdonjogát igazoló iratot,
– minden olyan egyéb okiratot, mely a jogosultság elbírálásának alapjául szolgáló adatokat tartalmazza.

(4) Az önkormányzat hivatali feladatait ellátó közös önkormányzati hivatal szociális
ügyintézője minden pályázó esetében az igényjogosultság feltételeit
megvizsgálja, a kérelmeket nyilvántartásba veszi, valamint a szakmai
álláspontjával együtt a képviselő-testület elé terjeszti.

(5) A kérelmeket a képviselő-testület a kérelem benyújtásának határidejét követő
hónapban esedékes rendes ülésen bírálja el. Döntéséről 15 napon belül értesíti a
kérelmezőket.

7.§. A támogatás folyósításáról szóló megállapodásban rögzíteni kell:
– az odaítélt támogatás összegét,
– a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy a támogatást kizárólag a megjelölt célra
használja fel, a támogatás más célra történő felhasználása annak visszafizetését vonja
maga után,
– azt, hogy a kedvezményezettek feltétlen hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a támogatással vásárolt vagy épített lakóházra a vissza nem térítendő támogatás mértékéig jelzálogjog, a jelzálogjog biztosítására 10 évre elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre az önkormányzat javára,
– lakásépítési támogatás esetén a támogatott nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a támogatásról kötött megállapodás megkötésének keltétől számított négy éven belül a lakóházat felépíti és a felépített lakóházra használatbavételi engedélyt szerez,
– támogatott nyilatkozatát arról, hogy a támogatással vásárolt vagy épített lakóházba – vétele esetén a lakóház tulajdonjogának bejegyzését követő 30 napon belül, építkezés esetén a használatba vételi engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül – beköltözik, abban lakóhelyet létesít és e lakóhelyét legalább a bejelentkezést követő 10 évig nem szünteti meg és abban életvitelszerűen ott tartózkodik.

8.§ A megállapodás megkötéséhez a támogatásban részesülő köteles 30 napnál nem régebbi
tulajdoni lapot, adásvételi szerződést, illetve jogerős építési engedélyt, kereseti
igazolást becsatolni.

6. A támogatás felhasználásának feltételei

9.§ (1) A támogatás a képviselő-testület döntését követő 3 hónapon belül vehető igénybe.

(2) Ha a támogatással épült vagy vásárolt lakóházat a megállapodás megkötésétől számított
tíz éven belül, a tulajdonos elidegeníti – kivéve az (3) bekezdésben foglalt elidegenítést – vagy a beépítési kötelezettségnek az előírt négy éven belül nem tesz eleget, a vissza nem térítendő támogatás összegét a mindenkori Ptk. szerinti kamattal növelten az elidegenítés időpontjáig egy összegben vissza kell fizetni.

(3) Abban az esetben, ha a támogatásban részesült az ingalant azért idegenítette el, mert
Kiskassa község közigazgatási területén építéssel, illetve adásvétellel vagy cserével újabb, a tulajdonában kerülő lakóházat szerezzen és az újonnan szerzett lakóház a támogatással érintett lakóház elidegenítéskori értékével azonos vagy annál nagyobb értékű, a támogatást biztosító jelzálogjog és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom az újonnan megszerzett ingatlanra átjegyezhető.

(4) Ha az önkormányzati támogatással vásárolt, vagy épített lakóházba a támogatott a vétel
esetén a lakóház tulajdonjogának bejegyzését követő 30 napon belül, építkezés esetén a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül nem létesít lakóhelyet, nem költözik be, vagy e lakóhelyét a bejelentkezést követő 10 éven belül megszünteti, vagy abban nem életvitelszerűen tartózkodik, a vissza nem térítendő támogatást a mindenkori Ptk. szerinti kamattal növelten 30 napon belül egy összegben vissza kell fizetni.

(5) Amennyiben a megállapodás megkötésétől számított 10 éven belül az önkormányzat
tudomására jut, hogy a kedvezményezett az önkormányzat félrevezetésével kapott támogatást, azt egy összegben a vissza nem térítendő támogatás igénybevételétől számítva a mindenkori Pkt. szerinti kamattal növelten kell visszafizetni az önkormányzat felhívásától számított 30 napon belül.

7. Értelmező rendelkezések

10.§ E rendelet alkalmazásában:

a) Jövedelem: A személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott, belföldről vagy külföldről származó vagyoni érték (bevétel).
b) Nettó jövedelem: a költségek, az adók és járulékok levonása után maradó jövedelem (pénzösszeg) amit az egyén kézhez kap. Havi nettó jövedelem: a kérelem benyújtását megelőző hat hónap nettó összjövedelmének egyhatod része.
c) Nem minősül jövedelemnek: az a bevétel, amely a személyi jövedelemadóról szóló törvény 1.számú melléklete vagy más törvény alapján adómentes, így különösen a szociális segély, temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, a GYES, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, a munkanélküli segély, valamint – a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével – a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a rokkantsági járadék, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás és a tanulmányi ösztöndíj.
d) Együttköltöző családtag: a Ptk. szerinti közeli hozzátartozó és a hozzátartozó.
III. fejezet

Záró rendelkezések
11.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Veszprémi Istvánné Spánné Csalos Beáta
polgármester jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2016………………….-i ülésen fogadta el, kihirdetésre került 2016…………………….-án.
Spánné Csalos Beáta