2016. Pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kiskassa Község Önkormányzata „Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése Kiskassa közigazgatási területén” közszolgáltatási tevékenység ellátására pályázatot ír ki az alábbiak szerint:
I. A pályázat kiírójának adatai:
Név. Kiskassa Község Önkormányzata
Cím: 7767. Kiskassa, Petőfi u.80.
Képviseli: Veszprémi Istvánné polgármester
Kapcsolattartó: Veszprémi Istvánné polgármester
Tel.: +36208529285
email: pestierika1@gmail.com

II. A közszolgáltató feladatai

A vízgazdálkodásról szóló 1995, évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgt.) é a vonatkozó ágazati jogszabályok rendelkezései alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás biztosítása Kiskassa község közigazgatási területén. Az ingatlanok száma 94 db, a lakosság száma 272 fő.

A közszolgáltatás ellátására kötendő szerződés hatálya: 2016. május 1. napjától 2021. április 30. napjáig.

III. Ellenszolgáltatás kalkulálása, tájékoztató adatok:

A várható ürítési mennyiség az elmúlt évek adataira támaszkodva megközelítőleg 470 m3/év.
A pályázó a csökkenő kapacitásból adódó esetleges kártérítési, vagy elmaradt haszon megtérítése iránti igényt nem érvényesíthet.

Kiskassa község esetében nincs kijelölt ártalmatlanító hely, ezért a pályázónak nyilatkoznia kell ajánlatában az általa biztosított ürítési helyről.

A díj egytényezős.

A közszolgáltatási díj kiegyenlítésére a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos között fennálló jogviszony alapján kerül sor. Az önkormányzat és a közszolgáltatónak a közszolgáltatás ellátásáért pénzbeli díjat nem fizet, illetve más ellenszolgáltatást nem nyújt.

Kiskassa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi önkormányzati rendelete tartalmazza a közszolgáltatásra, valamint a díjfizetésre vonatkozó szabályokat.

IV. Alkalmassági követelmények, csatolandó mellékletek:

A pályázatónak legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésekor rendelkeznie kell a 455/2013.(XI.29.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint:
a) a közszolgáltatás ellátásához szükséges – legalább telefon alapú – ügyfélszolgálattal és ügyeleti rendszerrel (Rendelet 3.§ (2),)
b) a közszolgáltatás ellátáshoz szükséges, hatósági engedéllyel rendelkező járművel, a szükséges berendezésekkel, eszközökkel (Rendelet 4.§ (1)a)
c) olyan, a tulajdonában, kezelésében vagy hatályos szerződéssel a bérleményében lévő, hatóságilag engedélyezett telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, valamint azok tisztítására, fertőtlenítésére engedéllyel rendelkező vállalkozással kötött szerződéssel (Rendelet 4.§ (1)b))
d) olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás ellátása során keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek (Rendelet 4.§ (1) c))
e) a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú – köztisztasági munkagép- és járműkezelő településtisztasági szippantó gépkezelő szakképesítéssel rendelkező szakemberrel (Rendelet 4.§ (1) d)
f) a nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működéséhez szükséges feltételekkel (Rendelet 4.§ (1) e),

valamint

a pályázatnak – adatokkal és leírásokkal alátámasztott módon – tartalmaznia kell a Rendelet 5.§ alapján javasolt:
a) a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére
b) a közszolgáltatás teljesítése során alkalmazni tervezett járművekre, gépekre, felszerelésekre, eszközökre, berendezésekre
c) a közszolgáltatás teljesítéséhez alkalmazni tervezett módszerekre, technológiákra és eljárásokra
d) a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére
e) a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére
f) a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire
g) a közszolgáltatás finanszírozásának feltételeire, módjára és a közszolgáltatás díjának meghatározására, valamint beszedésének módjára
h) az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetésére, valamint
i) a közszolgáltatás végzéséhez rendelkezésre álló szakemberlétszámra.

Pályázó tegyen ajánlatot a szennyvíz begyűjtés (szippantás) és szállítás díjára (leürítés és kezelés díjjal együtt) nettó összegben Ft/m3 egységnyi díjtételben, költségelemezés alapján a Vgt. 44/D .§ (1)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően készített díjkalkulációval.

A pályázónak csatolnia kell gazdasági társaság, egyéni cég esetén a hiteles cégkivonatot, egyéni vállalkozó esetén a hiteles vállalkozói igazolványt.

A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolnia kell, hogy :
a) rendelkezik a környezetbiztonságra, illetve a havária elhárításra vonatkozó – a felügyeletet ellátó hatóság által jóváhagyott – tervvel
b) a felügyeletet ellátó hatóságnál a közszolgáltatót bejelentették.
V. Ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

A szolgáltató által kiállított számla lakosság által történő kiegyenlítése a szolgáltatás teljesítésekor, a helyszínen történik.

VI. Pályázat benyújtása, bírálati szempontok:

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

A pályázat kiírásának napja: 2016. február 8.

A pályázat beérkezésének határideje: 2016. március 8. 16.00 óra

A pályázat beérkezésének címe: Kiskassa Község Önkormányzata 7767. Kiskassa, Petőfi
u.80. személyes beadás esetén: Újpetrei Közös
Önkormányzati Hivatal 7766. Újpetre, Kossuth L.u.113.

A pályázatot egy eredeti és egy másolati példányban kell beadni vagy beküldeni „Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése Kiskassa közigazgatási területén” megnevezéssel, valamint a pályázó nevének és címének a borítékon történő megjelölésével.

A pályázat kiírója a pályázónak egy alkalommal teljes körben hiánypótlási lehetőséget biztosít.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 4.
A képviselő-testület fenntartja a pályázati eljárás visszavonásának, vagy eredménytelenné nyilvánításának jogát.

VII. Szerződéskötés

A szerződés megkötésére várhatóan az eredményhirdetést követő 8 napon belül kerül sor. A szerződés tartalmát a pályázat kiírója előzetesen egyezteti a nyertes ajánlattevővel.

Kiskassa Község Önkormányzata